Продължителност


CELTA в АВО Езиков и Изпитен Център е целодневен курс с продължителност 4 седмици, който се провежда присъствено, онлайн или в смесена форма на обучение.

 

На базата на успешния опит и изцяло положителната обратна връзка от стажанти и преподаватели през 2020 - 2023 година, решихме да проведем СЕЛТА курсовете през 2024 в онлайн и смесена форма на обучение.

 

Смесена форма на обучение

 

През първата и третата седмица Вие ще посещавате уъркшопи и ще общувате с Вашите преподаватели онлайн. Този тип дистанционно обучение, проведено в комфортната среда на Вашия дом, доказа своята ефективност, като в същото време намали нивата на стрес и напрежение. А това е много важно, тъй като курсът е изключително интензивен, изисква пълна отдаденост и усърдна работа, за да се покрие много материал за кратко време. Вие ще имате занятия през целия ден, а повечето Ви вечери ще бъдат посветени на подготовка на урочни планове и работа върху писмените задания.

 

Вашата учебна практика ще се проведе през втората и четвъртата седмица на курса на живо в учебните зали на АВО.

 

Онлайн обучение

 

Уъркшопите и учебната практика се провеждат изцяло онлайн.

 

 I found the blended learning format refreshing. I’ve heard that this course is very intensive from people who have done it before the pandemic, but thanks to the blended format, I had more time to prepare for lessons and write my assignments. Boryana, CELTA

 

 The blended format was really convenient. It saved us a lot of time which made the workload really bearable. I’d definitely recommend the course in AVO to any aspiring teacher. Asen, CELTA

 

 

Курс CELTA в АВО-Бел

 

 

Обърнете внимание, че CELTA е сертификат, който се базира на цялостното представяне по време на курса и затова се очаква кандидатите да посещават целия курс. Отсъствията могат да повлияят на шансовете Ви да покриете успешно критериите за оценяване. Поради тази причина, нашият съвет е да сте сигурни, че няма да имате професионални и лични ангажименти по време на курса.

 

 

 CELTA at Avo-Bell School is a great opportunity to learn a lot in a short period of time, to meet different, intelligent and open-minded people, to observe different ways of teaching and to build your own teaching techniques. I would put CELTA in the must-to-do list if you are planning to become a teacher.  Anna, CELTA

 

 

 

 

 

Програма


Програмата на курсовете CELTA се определя от Cambridge Assessment English и се състои от 5 учебни раздела, които се занимават със специфични теми от преподаването на английски като чужд език:

 

• Learners and teachers, and the teaching and learning context
• Language analysis and awareness
• Language skills: reading, listening, speaking and writing
• Planning and resources for different teaching contexts
• Developing teaching skills and professionalism
 

Съдържание на курса CELTA


Курсът CELTA включва 4 основни компонента: учебна практика, наблюдение, лекции и писмени работи.

 

  In the input sessions we all collaborated and learned together; we shared our experience which was both fruitful and fun. I found the feedback sessions of particular help for further improving my teaching. The tutors at AVO-Bell are real professionals who dedicate their time and effort to give us a really constructive feedback with lots of useful ideas and helpful suggestions. Diana, CELTA

 

  I really liked the blended learning format. Having online input sessions also taught me how I could teach online lessons. Slavi, CELTA

 

 

Учебна практика (Teaching practice)

 

CELTA Teaching Practice at AVO-Bell

По време на курса всеки стажант-преподавател ще има 6 часа учебна практика. Обикновено в курса CELTA има 6 – 8 кандидати и учебната практика се разделя на 2 групи. Специално сформираните групи с курсисти са на различни нива, като варират от начинаещи (Elementary) до напреднали (Upper-intermediate). По време на курса групите се разменят, така че всеки стажант преподава на групи от различни нива.

 

Контролираната подготовка на урочни планове дава възможност на CELTA стажантите да обсъждат със своите инструктор-преподаватели урока, който планират. В началото те получават детайлни насоки, постепенно указанията намаляват и към края на курса стажант-преподавателите отговарят сами за планирането и подготовката на уроците си.

Анализът на учебната практика включва кратко резюме от инструктор-преподавателя и дискусия след самия урок, в която участват както самият инструктор, така и всички стажанти от групата.

 

Наблюдение (Observation)

Всеки CELTA стажант ще наблюдава 6 часа уроци (на живо, онлайн или видео запис), водени от опитни преподаватели, в допълнение към наблюдението на своите колеги по време на учебната практика. Наблюдението е организирано така, че дава възможност на стажантите в началото да наблюдават уроци в групи от нивата, на които те самите преподават. Въпреки че от стажантите не се изисква да преподават на абсолютно начинаещи или много напреднали, те имат възможност да наблюдават и подобни групи (когато има такива).
Наблюдението е проблемно-ориентирано и за всеки наблюдаван урок стажантите се насочват върху кои конкретни аспекти от преподаването да се фокусират. Записките на стажантите по време на проведеното наблюдение дават ориентир на инструктор-преподавателя какво е научено от конкретния случай.

 

 

Уводни сесии (Input sessions)

Уводните сесии представляват по-скоро семинари, отколкото лекции и покриват три големи области: познания за езика, фонология и методика.
CELTA Input Sessions at AVO-Bell Сесиите върху познанията за езика представляват въведение в структурата и значението на английския език (фокусът е върху глаголните форми) от гледна точка на преподаването му. Те до някаква степен припокриват това, което се изисква по време на учебната практика, но основната им цел е да предоставят на стажантите база за подобряване на педагогическите знания след курса. Често в тези сесии от стажантите се очаква да са проучили определена област от езика, която да представят на групата.
Сесиите по фонология са въведение в звуците на английския език – отново от гледна точка на преподаването им. Те са посветени на ударението в думи и изречения, произношение (гласни и съгласни), ритъм, интонация и особености на свързаната реч.
Методиката покрива широк диапазон подходи в класната стая, различни процедури и техники. Темите включват мениджмънт на работата в клас, използване на помощни материали и ресурси, преподаване и упражняване на новия език, развиване на езикови умения, адаптиране на уроци така, че да подхождат на учащи с различни фонови знания, планиране на уроци и използване на учебници и т.н.

 

Писмени работи (Written work)

Стажантите разработват 4 писмени задания с практическа насоченост, както и планове на уроците си за учебната практика.

По време на курса се дава препоръчителна литература за прочит, като това са по-скоро статии или отделни глави от книги. Четенето по време на курса също има практическа насоченост – използват се повече наръчници за учителя, отколкото теоретични материали.

Нашият съвет: като част от подготовката Ви преди курса Ви препоръчваме да прегледате колкото е възможно повече литература (граматика, методика).
 

CELTA Оценяване


Оценяването по време на CELTA е текущо и обхваща всички компоненти на курса. В края на курса няма финален изпит. Разбира се, има очакване за прогрес през цялото време на курса, но уроците не се оценяват поотделно и общата оценка не зависи само от последния преподаден урок.


Стажант-преподавателите имат ясна представа за своя напредък по време на курса. Освен анализа на проведените уроци, стажантите имат и поне по една консултация със своя интсруктор-преподавател. В случай, че представянето на някой стажант е гранично, той получава ясни указания относно областите, които се нуждаят от подобрение.


Оценяването обхваща два основни компонента: учебна практика и писмени задания.


Оценяване на учебната практика: Вие ще преподавате общо 6 часа по време на курса, като ще работите в групи с различно ниво на владеене на езика. Оценяването се базира на цялостното Ви представяне в края на тези 6 часа.

 

Писмени задания: По време на CELTA ще трябва да разработите 4 писмени задания. Две от тях изследват аспекти на преподаването и изучаването на английски език, едно включва работа върху английската граматика и едно – коментар върху преподаването в час. Писмените Ви работи се проверяват от външен оценяващ, одобрен от Cambridge Assessment English.

 

За да вземете успешно сертификат CELTA трябва да покриете успешно всички компоненти.  Когато представянето Ви е гранично, под внимание се вземат и други фактори, които биха могли да имат решаващо значение От стажантите се очаква да развият умение за самооценяване, способност да оценяват както своето представяне по време на учебна практика, така и това на другите.

 

Оценител (CELTA Assessor)

 

CELTA Assessment AVO-Bell Sofia

 

Всеки един курс CELTA се инспектира от оценител, одобрен от Cambridge Assessment English.

Той посещава сесиите, наблюдава учебната практика, запознава се с писмените работи на стажант-преподавателите и тяхното участие в курса, за да се увери, че оценяването отговаря на изискванията на University of Cambridge. По време на посещението си оценителят има задача да провери цялостните стандарти на курса, да се увери, че се спазват всички правила и изисквания.

 

Оценяването онлайн е също една възможност при курсове, проведени дистанционно или чрез смесена форма на обучение.


При отсъствието на финален изпит, системата на инспектиране гарантира на стажантите като цяло еднакво качество на курса и стандартизирано оценяване без значение къде е проведен курсът.
 

Оценки и сертификати

 

Стажант-преподавателите, които завършат успешно курса CELTA, получават официален сертификат, издаден от Cambridge Assessment English. Сертификат получават всички, които покрият изискванията на курса и представянето им отговаря или надхвърля критериите по всички оценявани компоненти.


Има 3 оценки - Pass, Pass B and Pass A.

 

Според правилника на Cambridge Assessment English:


• Оценка Pass получават кандидатите, чието цялостно представяне по време на учебната практика и писмените задания отговарят на зададените критерии.


• Оценка Pass B получават кандидатите, чиито писмени задания отговарят на зададените критерии и които по време на учебната практика са показали значително по-високо от изискваното ниво.


• Оценка Pass A получават кандидатите, чиито писмени задания отговарят на задените критерии и които по време на учебната практика и урочното планиране са показали ниво на способност,  постижения и познания за езика, значително по-високи от изискваните.